Rekisteriseloste

Suomen klassisen kristillisen lukion tuki ry

Y-tunnus: 3319713-7

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Toimipaikka: Loimaa

Maa: Suomi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

info@klassinenkristillinen.fi

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Rekisteröidyt

Yhdistyksen jäsenrekisteri sisältää varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet ja henkilöt, jotka ovat antaneet tietonsa esimerkiksi yhdistyksen tiedotusta varten. Lisäksi osallistujalistoja säilytetään laissa vaadittu aika.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttö perustuu jäsenrekisterissä olevien henkilöiden suostumukseen. Henkilöt antavat suostumuksensa tietojensa säilyttämiseen jäsenrekisterissä liittymällä yhdistykseen.

Jäsenrekisteriä käytetään yhdistyksen tiedottamiseen, lehden postittamiseen sekä jäsenkyselyjen tekoon ja toiminnan järjestämiseen.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröidyistä kerätään nimi, osoite ja puhelinnumero ja sähköpostiosoite, yhdistykseen liittymisvuosi, jäsenmaksun tiedot sekä muut jäsenien antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään tai esimerkiksi yhdistyksen järjestämien tapahtumien yhteydessä yhdistykselle luovutetuista lähteistä. Joissakin tapauksissa muuttuneita osoitetietoja voidaan tiedustella postilta, mikäli jäsen on antanut postille suostumuksensa osoitetietojen luovuttamiseen.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Lähtökohtaisesti tietoja ei luovuteta yhdistyksestä muille tahoille. Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään MailChimp-palvelussa. MailChimp toimii henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. MailChimp vastaa osaltaan tietosuojalainsäädännön noudattamisesta. Henkilötietoja voidaan käsittelijän toimesta käsitellä myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolella, mutta käsittelijä on sitoutunut käsittelytoimissaan noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia velvoitteita tietojen siirroissa.

9. Tietojen suojaus

Jäsenrekisteriä käsitellään sähköisesti. Rekisterissä oleva tieto on tietokannassa, joka on suojattu teknisin keinoin. Tietojen käsittely-, haku- ja selaamismahdollisuus myönnetään rekisterin hoidosta vastaaville yhdistyksen hallituksen jäsenille.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jäsenellä on henkilötietolain 30 §:n nojalla oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Jäsenrekisteriin sisältyviä tietoja ei käytetä näihin tarkoituksiin.

11. Tietojen käsittelyn kesto

Tietojen säilyttämisessä otetaan huomioon esimerkiksi kirjanpitolain vaatimuksen tapahtumien osallistujalistojen säilyttämisestä. Tietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan, kunnes jäsen joko irtisanoutuu yhdistyksestä tai jättää jäsenmaksunsa maksamatta kuluneen jäsenmaksu vuoden jälkeen niin kauan, että jäsenyys voidaan katsoa rauenneeksi.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietojenkäsittelyssä ei käytetä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Jäsenellä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja/tai korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

14. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.